Publications Committee

Chair

  • Prof. Zhidong WANG, Chiba Inst. of Technology, Japan

Members

  • Prof. CHEN Jianming, Kunming Univ. of Sci.&Tech., China
  • Mr. ZHU Xiang(Senior engineer), Yunnan Inst. of Environmental Sci., China
  • Prof. Wen Jung LI, The Chinese Univ. of Hong Kong, Hong Kong